Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

czyli informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności stworzona została w ramach wykonania przez:

debesto sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wały Jagiellońskie 14A, 56-400 Oleśnica, posiadającą NIP: 911 203 71 54, prowadzącą sklep internetowy pod adresem strony internetowej: www.debesto.com

będącą Administratorem danych osobowych przekazanych przez Pana/ Panią, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”.

 1. KTO?

czyli Administrator danych osobowych

debesto sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wały Jagiellońskie 14A, 56-400 Oleśnica, posiadająca NIP: 911 203 71 54 jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] lub pod numerem telefonu: 0048 71 70 110 70

 1. CO, PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

czyli rodzaje, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza wyłącznie udostępnione przez Pana/ Pani dane osobowe:

 1. – w celu: sporządzenia zamówionej przez Pana/ Panią wyceny towarów oferowanych na stronie internetowej debesto.comoraz udzielania informacji i odpowiedzi na Pana/ Pani pytania dotyczące towarów oraz realizacji zamówień przed złożeniem zamówienia,

– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,

– rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu,

 1. – w celu: zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zamówionych przez Pana/ Panią towarów (realizacji zamówienia),

– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,

– rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

 1. – w celu: organizacji i realizacji dostawy (transportu) zakupionych przez Pana/ Panią towarów,

– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,

– rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

 1. – w celu: prowadzenia obsługi posprzedażowej zrealizowanego na Pana/ Pani rzecz zamówienia tj. obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących zakupionego towaru oraz odpowiedzi na Pana/Pani pytania dotyczące zrealizowanego zamówienia,

– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,

– rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

 1. – w celu: wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. ustalenia ewentualnej odpowiedzialności oraz ochrony uzasadnionych praw i roszczeń Administratora danych osobowych,

– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679,

– rodzaj danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres.

 1. JAK DŁUGO?

czyli okres przechowywania danych

Pana/ Pani dane osobowe, których przetwarzanie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa będą przechowywane przez okres wymagany przez obecnie obowiązujące przepisy prawa.

Pana/ Pani dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym za pośrednictwem strony internetowej www.debesto.com będą przechowywane przez okres konieczny dla udzielenia odpowiedzi na wycenę lub w przypadku Pana/Pani dalszych pytań lub konieczności udzielenia dalszych informacji, do czasu udzielenia tych odpowiedzi lub informacji.

Pana/ Pani dane osobowe zamieszone w złożonym przez Pana/ Panią zamówieniu na oferowane towary będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji Pana/ Pani zamówienia, w tym świadczenia usług posprzedażowych, czyli nie dłużej niż przez 2 lata od zakończenia realizacji danego zamówienia.

 1. KOMU DALEJ?

czyli odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych mogą być:

 • podmioty realizujące przewóz towarów tj. przewoźnicy lub pośrednicy realizujący transport towarów na zlecenie Administratora;
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, którym udostępnione mogą być Pana/ Pani dane osobowe celem realizacji płatności;
 • podmioty zapewniające obsługę informatyczną Administratora, oraz dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora,
 • podmioty świadczące obsługę księgową i prawną na rzecz Administratora;
 • podmioty i organy, którym obowiązek udostępnienia Pana/Pani danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. CO MOGĘ?

czyli uprawnienia związane z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych:

Zgodnie z przepisami art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Panu/ Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z formularzem znajdującym się tutaj;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, zgodnie z formularzem znajdującym się tutaj;
 3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z formularzem znajdującym się tutaj;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z formularzem znajdującym się tutaj;
 5. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z formularzem znajdującym się tutaj;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

W celu wykonania jednego z powyższych uprawnień (1-5 powyżej) proszę o właściwe wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub przesłanie go w formie pisemnej na adres: ul. Wały Jagiellońskie 14A, 56-400 Oleśnica.

Żądania realizacji uprawnień rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie miesiąca od dnia otrzymania formularza. Wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące w przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub znaczącej liczby otrzymanych żądań w danym czasie. W takim przypadku Administrator poinformuje Pana/ Panią o takim przedłużeniu terminu, wskazując jednocześnie przyczynę opóźnienia.

 1. CZY MUSZĘ?

czyli dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie zleconej przez Pana/Panią wyceny, kontakt z Panem/ Panią w sprawie zamówienia, realizację zamówienia lub ewentualnej reklamacji zamówienia.

 1. BEZPIECZNIE?

czyli zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

Dbając o bezpieczeństwo Pana/ Pani danych osobowych Administrator stosuje bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji. Administrator opracował i wdrożył wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Pana/ Pani danych osobom nieupoważnionym. Administrator wypełnia wszystkie obowiązki, spoczywające na nim zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jako na Administratorze Danych Osobowych.

 1. AUTOMATYCZNIE?

czyli zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. Informacje dodatkowe
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku Administrator niezwłocznie opublikuje nową polityki prywatności na stronie internetowej www.debesto.com.
 3. W przypadku zauważenia przez Pana/Panią jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Administratora prosimy zgłaszać wszelkie uwagi na adres e-mail: g[email protected] telefonicznie pod numerem 0048 71 70 110 70.