Regulamin

Regulamin Best Konfiguratora Stolarki Otworowej Online

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej pod marką debesto.com przez firmę debesto sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, za pośrednictwem sklepu internetowego debesto.com (pod adresem debesto.com/pl/kalkulatory-wycena-online/ i pokrewnych), zwanego dalej “BestKonfiguratorem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez w/w firmę usług drogą elektroniczną.

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów
Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin BestKonfiguratora.
Sprzedawca – oznacza firmę debesto sp. z o.o., ul. Wały Jagiellońskie 14A, 56-400 Oleśnica, NIP:911 203 71 54, będącą jednocześnie właścicielem BestKonfiguratora
BestKonfigurator – prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym debesto.com/pl/kalkulatory-wycena-online/ internetowy zestaw narzędzie służący do wyboru preferencji odnośnie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem BestKonfiguratora
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wszelkie prawa do BestKonfiguratora, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie debesto.com i pokrewnych (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w BestKonfiguratorze w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. BestKonfigurator jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej pod adresem debesto.com/pl/kalkulatory-wycena-online/, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie konfiguratora treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie BestKonfiguratora lub domeny debesto.com i pokrewnych przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
§ 3 KORZYSTANIE Z BESTKONFIGURATORA
 1. Korzystanie z BestKonfiguratora oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie debesto.com/pl/kalkulatory-wycena-online/ i jej podstronach, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie ze BestKonfiguratora odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Klient, korzystając z BestKonfiguratora nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę i mechanizm działania BestKonfiguratora.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta, BestKonfiguratora lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
§ 4 ZAMÓWIENIA i PŁATNOŚCI
 1. Informacje zawarte na stronie BestKonfiguratora nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 2. Klient określa swoje preferencje dotyczące Towaru, za pomocą BestKonfiguratora przechodząc przez kilka etapów, mogących się różnić w zależności od wybranego rodzaju produktów. W ostatnim etapie, poprzez wybór poleceń „Przejdź do koszyka” Klient kompletuje zamówienie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w formularzu zamówienia sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z danymi do płatności. Jeżeli Klient w ciągu 7 (słownie: pięciu) Dni Roboczych nie dokona płatności na podane mu dane Sprzedawca może anulować zamówienie. Za wiążący uważa się termin zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawca.
 5. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 3.
 6. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Towaru w BestKonfiguratorze, w tym gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 7. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w §5 ust. 6, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  • podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
 8. Ceny w ostatnim etapie Konfiguratora:
  • stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
  • nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
  • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 9. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na stronie konfigurator.bestokna.pl w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 10. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „Podsumowaniu zamówienia”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 12. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 13. Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, produkowaną według specyfikacji konsumenta, w związku z czym zgodnie z artykułem 38 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia, za wyjątkiem, gdy Klient wybrał jako sposób dostawy “odbiór osobisty”
 2. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 3. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 4. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 5. Dostawa towaru jest awizowana przez pracownika debesto.com z wyprzedzeniem minimum 24h. Do momentu potwierdzenia przez klienta gotowości do odbioru towaru – towar nie zostaje wysłany do Klienta​.
 6. Towar może opuścić magazyn debesto.com wyłącznie po zaksięgowaniu na koncie debesto.com 100% płatności za zamówienie.
 7. Klient​ zobowiązany jest do zapewnienia osób do rozładunku towaru w adresie dostawy. W przypadku braku osób gotowych do sprawnego rozładowania towaru – może on zostać zwrócony na koszt klienta do debesto.com.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 9. W przypadku odbioru towaru za pośrednictwem osób trzecich lub firm transportowych wymagane jest awizowanie odbioru towaru poprzez SMS na numer: 0048 720 888 359 lub mailowo na logistyka@debesto.com o treści: Zgłaszam odbiór zleceń numer: xxx xxx, odbierze Jan Kowalski, Nr rejestracyjny samochodu: xxxxx , numer telefonu do kierowcy. SMS należy wysłać z numeru telefonu widniejącego w danych kontaktowych podanych przy składaniu zamówienia.
 10. Odbiorów osobistych można dokonywać w Dniach Roboczych w godzinach 8.00 – 14.30. Odbiór towaru należy zgłosić minimum 3 dni robocze, poprzedzające dzień odbioru, w godzinach 8.00-14.30.
Dane kontaktowe debesto.com

Logistyka Debesto.com – dostępność w dni robocze poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

tel: 0048 787 787 690

email: logistyka@debesto.com

Faktury i płatności, księgowość dostępność w dni robocze poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00, preferowany kontakt mailowy

email: kontakt@debesto.com

§ 6 REKLAMACJE I GWARANCJE
 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Wszelkie reklamacje zgłaszać można wyłącznie poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej debesto.com pod adresem: complaint.debesto.com/pl
 4. Klient zobowiązany jest do kontroli jakościowej i ilościowej towaru. Niezależnie od formy odbioru towaru.
 5. Widoczne wady, braki w towarze, uszkodzenia należy zgłaszać do debesto.com do 48h od odbioru towaru. Po wskazanym terminie reklamacji nie uwzględnia się, traktując jako powstałe z winy klienta.
 6. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są zdalnie za pomocą elektronicznych form komunikacji jak e-mail, telefon, wideo.
 7. Uznaje się, że Klient kupując towar na odległość, dysponuje środkami do montażu i ewentualnego serwisu towaru, dlatego debesto.com oferują w ramach reklamacji wyłącznie części, elementy lub całe konstrukcje, które zamontować na własną rękę musi klient.
 8. Jeżeli towar jest wadliwy nie można go montować. Zamontowanie wadliwego towaru uniemożliwia jego reklamację i dokonywane jest wyłącznie na odpowiedzialność Kupującego.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy.
 10. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 11. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
 12. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje imię, nazwisko oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 7 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 8 ZWROT NALEŻNOŚCI
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §5 Regulaminu.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §8 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
§ 9 USŁUGI NIEODPŁATNE
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  Newsletter;
  Wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy;
 2. Usługi wskazane w §8 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swoje imię oraz adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy;
  wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
  informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 5. Usługa wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej wysyłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 3. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 5. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 11 DANE OSOBOWE I PLIKI „COOKIES”
 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 4. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 6. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów.
 8. Zestawienia takie dotyczą oglądalności strony BestKonfiguratora i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów z BestKonfiguratora, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 10. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie BestKonfiguratora na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  statystycznym.
 12. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z BestKonfiguratora.
§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU
 1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień Ramowych zasadach współpracy było lub miało stać się nieważne, pozostałe postanowienia Ramowych zasadach współpracy pozostają w mocy.
 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o zmianie adresu elektronicznego oraz numeru telefonu pod jakim prowadzony jest kontakt pomiędzy Sprzedającym a Klientem, pod rygorem uznania informacji wysłanych na adres wskazany przez Kupującego za skutecznie doręczone.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Ramowych zasadach współpracy zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedający oraz Klient zobowiązują się do rozwiązywania sporów powstałych w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia oraz wykonaniem obowiązków przez każdą ze stron w drodze mediacji. Sprzedaż oraz świadczenie usług przez Sprzedającego podane są właściwości prawa polskiego.
 5. W razie braku możliwości rozwiązania sporu na drodze mediacji, Sądem właściwym miejscowo dla prowadzenia sprawy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie BestKonfiguratora i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy BestKonfiguratora.
 7. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej BestKonfiguratora wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej BestKonfiguratora przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych dni. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta
 9. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2020 r.

Oszczędzaj czas i pieniądze. Pomożemy Ci zamówić stolarkę otworową z Polski

Wypełnij formularz - to najszybsza droga kontaktu

  Jeśli masz konkretną specyfikację, dołącz ją poniżej  Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej ze strony internetowej debesto.com zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych i jednocześnie akceptujesz Politykę Cookies i Politykę Prywatności

  Odrzuć